شروع بازار ساعت 11:00:00 و پایان بازار ساعت 18:00:00 می باشد