شروع بازار ساعت 11:00:00 و پایان بازار ساعت 16:30:00 می باشد